SİMER
GİRİŞ YAP

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerde sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A. Genel Bilgiler


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, sicil numarası gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?


İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı

SİMER PORTALI BAŞVURU ARA YÜZÜ

Adı Soyadı

Posta Adresi

T.C.Kimlik No

Doğum Yılı

Üniversite ile ilişki durumu
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi/ Başvurucunun gerçek bir kişi olup olmadığının tespiti /Başvurucuya yapılacak geri dönüş işlemlerinin yürütülmesi
Aktarılan Kişiler Aktarım Amacı
………………………. SİMER süreçlerinin yürütülmesi
Toplanma Yöntemleri Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
İlgili kişiden elektronik ortamda toplanır. m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C. KVKK Kapsamındaki Haklarınız


KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kurumumuz , Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Kurumumuza yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
Bu çerçevede yazılı olarak Kurumumuza yapacağınız başvuruların, [email protected] adresine e-posta yoluyla ve ya ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ç. Veri Sorumlusunun Kimliği


Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1, CANİK/SAMSUN,
Telefon: 0 (362) 313 0055